Regulamin Konkursu „Moje najciekawsze wspomnienie”

 

§ 1.
Regulamin i Organizator

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Cztery Pory Roku” i zasady jego przeprowadzenia. Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Konkursu. Umowa z określonym uczestnikiem zostaje zawarta na okres od chwili otrzymania przez niego wiadomości email z powiadomieniem o zakwalifikowaniu do Konkursu - zgodnie z § 5 ust. 4  Regulaminu - do dnia zakończenia Konkursu zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu. Nie uszczupla to praw uczestnika do wydania mu nagrody lub złożenia reklamacji.
 2. Organizatorem Konkursu „Moje najciekawsze wspomnienie”, zwanego dalej: Konkursem, jest CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (47-230), ul. Strzelecka 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000175864, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7490003238, zwana dalej: Organizatorem.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2 
Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.01.2016, o godzinie 00:01 i kończy 30.03.2016, o godzinie 23:59.59.
 2. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać od dnia 15.01.2016 od godziny 00.01 do 31.03.2016 do godziny 23:59.59.
 3. O wynikach Konkursu laureaci będą powiadamiani poprzez email wysłany przez Organizatora Konkursu do dnia 30.04.2016.

§ 3
Komisja konkursowa (JURY)

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 4 osoby wskazane przez Organizatora. Postaci jurorów przedstawione zostaną na internetowej stronie konkursu pod adresem: www.contest.cewe-fotoksiazka.pl/moje-wspomnienia.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci za pośrednictwem rodziców/opiekunów - wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach Zgłoszenia Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgłoszeń konkursowych dokonuje rodzic/opiekun.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik nie musi dokonać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora. Konkurs ma na celu promowanie dziedziny sztuki malowania i rysunku oraz budowanie świadomości marki CEWE.

 

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą internetowej strony konkursowej zamieszczonej pod adresem: www.contest.cewe-fotoksiazka.pl/moje-wspomnienia.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
  1. przygotować i wysłać swoje zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) za pomocą aplikacji konkursowej zamieszczonej na stronie konkursowej, o której mowa w ust. 1 powyżej (dalej:„Aplikacja”),
  2. przesłać Zgłoszenie zgodne z formą przewidzianą w Aplikacji,
  3. do Zgłoszenia załączyć od jednego do maksymalnie dwóch zdjęć/skanów przedstawiających prace konkursowe (dalej: „Prace”) zgodnych z tematyką Konkursu i nie zawierających treści, o których mowa w ust. 6 poniżej, do których przysługują uczestnikowi prawa autorskie i inne opisane w § 8 Regulaminu,
  4. zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
  5. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnianych Organizatorowi danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody.
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
  1. związane z tematyką Konkursu,
  2. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie (z wyjątkiem elementów/fragmentów udostępnionych przez Organizatora w ramach Aplikacji),
  3. co do których metadane plików cyfrowych nie wskazują na autorstwo zdjęć osób innych niż uczestnik Konkursu.
 4. Przysłane Prace, które naruszają prawo, nawołują do przemocy, zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie bądź zawierają inne naruszenia idei konkursu lub są skonstruowane w taki sposób, aby wpływać na wynik konkursu lub nim manipulować, zawierają wulgaryzmy lub treści reklamowe podmiotów trzecich, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Prace takie Organizator niezwłocznie po weryfikacji usunie ze swoich systemów informatycznych.
 5. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy konkursowej zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia wskazanego w  § 1 ust. 1 Regulaminu.
 6. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich walory estetyczne, oryginalność oraz pomysłowość i kreatywność twórcy. Na podstawie oceny Prac Komisja wyłoni zwycięzców Konkursu.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni 10 zwycięskich Prac. Uczestnikom, którzy przesłali zwycięskie Prace przyznane zostaną nagrody opisane w § 6 poniżej. Komisja podejmie decyzję większością głosów.
 8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu do 30.04.2016 oraz w tym terminie przesłana w formie wiadomości e-mail do uczestników wytypowanych przez Komisję (dalej: „Zwycięzców”).

§ 6.
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10  nagród rzeczowych:
  1. za pierwsze miejsce w Konkursie: Aparat fotograficzny Samsung NX300 o wartości 1500 PLN
  2. za drugie miejsce w Konkursie: dla 4 osób ocenionych równorzędnie, 4 sztuki bonów/kuponów na wykonanie  CEWE FOTOOBRAZÓW  o wartości 160 złotych brutto za każdy bon/kupon (słownie: sto sześćdziesiąt złotych brutto).
  3. Za trzecie miejsce w Konkursie: dla 5 osób równorzędnie, 5 sztuk bonów/kuponów na wykonanie fotokubków o wartości 40 PLN każdy
 2. Łącznie Komisja przyzna nagrody 10 autorom najciekawszych według niej Prac. Rodzaj nagrody, jaką otrzyma autor, będzie wskazany przez Komisję kolejno według najciekawszych w ocenie Komisji Prac (odpowiednio od nagrody od największej wartości).
 3. Każdy uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń i Prac.
 4. Nagrody niniejszego Konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest Zwycięzca, zaś płatnikiem jest Organizator. Szczegóły pobrania i zapłaty podatku zostaną przekazane Zwycięzcy przy okazji poinformowania go o wygranej. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia  obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail informującej o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
 7. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 8. Nagroda za 1 miejsce zostanie przesłana kurierem na adres wskazany przez zwycięzcę przy rejestracji w terminie 14 dni od ogłoszenia, pozostałe nagrody (kody rabatowe) zostaną przesłane mailem w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zgłaszania różnych uczestników;
  3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Aplikacji albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny niedozwolony sposób na jej działanie.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. 
Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesyłanych przez niego w Zgłoszeniu Prac, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do Prac. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 2. Uczestnik, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania ze zgłoszonych przez uczestnika w ramach Konkursu Prac, będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie opisanym w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu 8.
 3. Udzielana Organizatorowi licencja niewyłączna do Prac obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami Prac albo ich egzemplarzami, na których Prace utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Prac w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
 4. Licencja udzielana jest bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i ilościowych wraz z prawem sublicencji. Organizator jest w szczególności uprawniony do wykorzystania Prac do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. Licencja udzialana jest na czas nieograniczony, przy czym udzielający licencji zobowiązany jest jej nie wypowiadać przez okres pierwszych pięciu lat jej obowiązywania.
 5. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian i przeróbek Prac, w tym łączenia Prac z innymi utworami lub materiałami nie mającymi charakteru utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac i rozporządzania tymi prawami. Prawo do korzystania z opracowań Prac i wykonywania praw zależnych do Prac zostaje udzielone w tym samym zakresie (w tym na tych samych polach eksploatacji), w jakim udzielono praw autorskich do Prac.
 7. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku swojego lub wizerunków innych osób utrwalonych na Pracach w zakresie umożliwiającym Organizatorowi korzystanie z Prac zgodnie z udzieloną na podstawie niniejszego paragrafu licencją na korzystanie z Prac.
 8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 9. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych utworów.
 10. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na stronie Konkursu, pod adresem: www.contest.cewe-fotoksiazka.pl/moje-wspomnienia  oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki FOTOJOKER i CEWE na publikację na stronie konkursowej oraz na stronach internetowych FOTOJOKER i CEWE, profilach społecznościowych Organizatora i CEWE oraz w formie wystaw organizowanych przez FOTOJOKER i CEWE.
 11. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do Prac w sposób uniemożliwiający Organizatorowi korzystanie z Prac zgodnie z udzieloną w niniejszym paragrafie licencją.
 12. W razie konieczności, uczestnik na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.
 13. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji i innych zgód i zezwoleń opisanych w niniejszym paragrafie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Od Zwycięzców Konkursu, w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązku podatkowego, zbierane będą także następujące dane osobowe: adres zamieszkania i adres do wysyłki nagrody.
 3. Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym weryfikacji uczestników, wyłonienia Zwycięzców i przekazania im nagród. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora. Uczestnicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Wypełniając Zgłoszenie do Konkursu uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Organizatora  informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.

 

§ 10.
Reklamacje

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być składane nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „moje najciekawsze wspomnienie” lub na adres email Organizatora: ops@cewe.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu www.contest.cewe-fotoksiazka.pl/moje-wspomnienia.
 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail ops@cewe.pl lub adresem jego siedziby. 
 5. Informacja o odstąpieniu od umowy zawartej pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Organizatorem w chwili zgłoszenia do Konkursu wraz z wzorem odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy konkursowej zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Konkursu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. CEWE Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174257, NIP 749-10-03-358, kapitał zakładowy w wysokości 40.608.000 PLN opłacony w całości,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na podany wyżej adres pocztowy lub adres email: kontakt@fotojoker.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Umowa konkursowa po odstąpieniu od niej traktowana będzie, jakby nie doszło do jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator usunie Państwa dane osobowe podane przy rejestracji do Konkursu, a także zaprzestanie korzystania z licencji na Prace. Odstąpienie od Umowy uniemożliwia udział w Konkursie i wygranie nagród.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–            Adresat: CEWE Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11 , adres email: kontakt@fotojoker.pl.

–            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy konkursowej Konkursu „………………………………………….”.

–            Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–            Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–            Adres konsumenta(-ów)

–            Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–            Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description