REGULAMIN konkursu "Jesienne inspiracje"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (47-230), ul. Strzelecka 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000175864, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7490003238, zwana dalej: Organizatorem.

 

2. Akcja nadsyłania zdjęć Konkursowych i zgłoszeń do Konkursu prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 04.11.2016 roku do 20.12.2016 roku.

 

3. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin, który jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora w Kędzierzynie Koźlu (47-230), przy ul. Strzeleckiej 11, oraz na internetowej stronie konkursowej: http://contest.cewe-fotoksiazka.pl/jesienne-inspiracje, zwanej dalej: stroną konkursową.

 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu promowanie dziedziny sztuki, jaką jest fotografia oraz budowanie świadomości marki CEWE oraz fotousługi.

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, nadsyłające zdjęcia z terenu Polski, z wyjątkiem pracowników i członków organów Organizatora lub Partnerów oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

 

2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego pracy w galerii prac na internetowej stronie konkursowej.

 

4. Uczestnik wyraża nieodwołalnie zgodę na to, że jego imię i nazwisko lub podany przez uczestnika pseudonim będą używane, jako identyfikacja  autora  w Konkursie.

 

5. Za jakiekolwiek publikowanie przez Organizatora i Partnerów zdjęć zgłoszonych do Konkursu autorowi nie przysługuje honorarium, na co przystępując do Konkursu uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę.

 

6. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili wycofać swoje zdjęcie usuwając je za pośrednictwem swojego osobistego konta.

 

7. Wzięcie udziału w Konkursie poprzez wysłanie zdjęcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki udziału w Konkursie określone niniejszym Regulaminem.

 

8. Wykorzystanie zdjęć następować będzie wyłącznie w ramach public relations, w celach promocji własnej firmy Organizatora oraz Partnerów Organizatora. Wykraczające poza ten zakres komercyjne ewentualne wykorzystanie zdjęć będzie podejmowane wyłącznie w porozumieniu z uczestnikiem Konkursu.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń do Konkursu niespełniających wymogów zgłoszenia konkursowego określonych niniejszym Regulaminem, a także naruszających prawo bądź godzących w dobre obyczaje, mogących naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, naruszać godność osobistą, a także w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, obraźliwe, oraz treści naruszające lub mogące naruszać prawa osób trzecich.

 

10. Uczestnik konkursu udziela CEWE oraz partnerom związanym z CEWE nieodwołalnego bezterminowego zwykłego prawa do użytkowania przesłanego zdjęcia / przesłanych zdjęć do ich działań PR. Obejmuje to możliwość publikowania. powielania, odwzorowywania opracowywania do celów autopromocji CEWE. Będzie to miało miejsce wyłącznie w ramach konkursu, w którym uczestnik bierze udział oraz związanej z nim komunikacji. Pozwolenie to zawiera możliwość wykorzystywania przesłanych zdjęć w celu:

 

    prezentacji na wystawach,

    publikowania w Internecie i sieciach społecznościowych,

    w innych publikacjach, jak też publikowanie przez osoby trzecie w sprawozdaniach prasowych,

     informujących o usługach CEWE.

 

 

 

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. Zgłoszenie prac następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie Konkursowej i umieszczenie maksymalnie do 10  zdjęć spełniających wymagania konkursowe. Dane opisujące zdjęcia powinny zawierać:

 

    tytuł i opis pracy

 

2.Zdjęcia i ich opisy można zmieniać z poziomu osobistego konta uczestnika Konkursu, tworzonego podczas rejestracji. Zdjęcia muszą mieć wymiary przynajmniej 640 x 480 pikseli, a rozmiar pliku może wynosić maksymalnie 10 MB. Dopuszczalne formaty plików graficznych to : jpeg, png oraz tiff.

 

3. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zdjęć, które zostały zgłoszone, jako kolejne.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie lub opóźnione dotarcia e-maila z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera poczty internetowej.

 

5. Formularz rejestracyjny dostępny na stronie:

 

http://contest.cewe-fotoksiazka.pl/jesienne-inspiracje

wymaga podania następujących informacji: imię, nazwisko, adres zamieszkania autora (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość, kraj), e-mail autora.

 

Ponadto prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny warunkujący wzięcie udziału w Konkursie jest zarazem zgodą Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail w celu prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów udziału w Konkursie. Zgoda jest wyrażana przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

 

6. Akceptacja regulaminu jest również potwierdzenie przez uczestnika następujących oświadczeń:

 

„Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa autorskie do materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Wszystkie kolory radości” organizowanego przez CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (47-230), ul. Strzelecka 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000175864, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7490003238, oraz oświadczam, że przedmiotowe materiały, treści oraz zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, dóbr osobistych jak również prawa do wizerunku jakichkolwiek osób.”

 

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (dalej: Organizator) lub mojego wizerunku utrwalonego w materiałach, treściach lub zdjęciach zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Wszystkie kolory radości” organizowanego przez Organizatora. Upoważnienie odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania z mojego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 

    prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utrwalonego wizerunku, w tym również za pośrednictwem telewizji, w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

    prawo utrwalania wizerunku dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

    prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

    prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania wizerunku na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem (wersje papierowe);

    prawo do wprowadzania wizerunku do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utrwalonego materiału z wizerunkiem, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;

    prawo do wykorzystywania wizerunku w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej, wraz z prawem włączania go do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).”

 

„W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (dalej: Organizator) z materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Wszystkie kolory radości” organizowanego przez Organizatora, zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz  Partnerów z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, jak również zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora lub Partnera z tego tytułu, w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Oświadczam również, że niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, przekażę Organizatorowi lub Partnerowi wszelkie informacje, dokumenty oraz udzielę niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zasadności zgłoszonych roszczeń, w sposób zapewniający ochronę ich interesów.”

 

„Niniejszym udzielam na rzecz CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (dalej: Organizator) oraz Partnerom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Wszystkie kolory radości” (poniżej zwanych: „Zgłoszeniem”) organizowanego przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia na następujących polach eksploatacji:

 

    zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu udostępnionego Zgłoszenia, wprowadzanie Zgłoszenia do pamięci komputera,

    wprowadzanie Zgłoszenia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

    w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, wykorzystanie we wszelkich formach reklamy.”

 

7. Formularz winien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego oraz przesłanie zdjęcia

 

9. Organizatorowi oraz Partnerom Organizatora przysługuje prawo do wprowadzania zmian, dokonywania skrótów nadesłanych materiałów, treści oraz zdjęć, a także prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z tych materiałów, treści oraz zdjęć, a także prawo wykonywania z nich opracowań i korzystania z tych opracowań.

 

4. ZASADY OCENIANIA PRAC

 

1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny przedstawiać jesień.

2. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności z pkt. 2 ust. 9, nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora.

 

3. Jury złożone z profesjonalnych fotografów, pracowników marketingu i działów PR nagrodzi najbardziej kreatywne, najpiękniejsze i najbardziej poruszające zdjęcia zgłoszone do konkursu. Jury oceniać będzie również oryginalność pracy, pomysłowość ujęcia tematu oraz jakość techniczną.

 

4. Po zakończeniu rywalizacji, wyłoniony zostanie zwycięzca nagrody głównej oraz zwycięzcy pozostałych nagród w Konkursie, zwani dalej Laureatami.

 

5. NAGRODY

 

1. Nagroda za zajęcie 1. do 5. miejsca - aparat fotograficzny NIKON Coolpix S4200 o wartości 370 PLN każdy.

2. Nagroda za zajęcie 6. do 10. miejsca – kod rabatowy na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ o wartości 135 PLN PLN (twarda oprawa, druk cyfrowy, 26 stron)

3. Kupony wartościowe, o których mowa powyżej będą aktywne do 31.03.2017r.

4. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w okresie 3 tygodni od zakończenia konkursu.

5. Uczestnik Konkursu nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do wydania nagrody.

6. Laureat nie ma prawa do zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę rzeczową lub na jej ekwiwalent pieniężny.

7. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Laureatów nie uda się doręczyć nagrody w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu nagroda przepada i pozostaje własnością Organizatora. Jednocześnie wygasają roszczenia Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

 

6. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu należy kierować na adres Organizatora Konkursu podany na wstępie niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą przyjmowane w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Przystąpienie do Konkursu i wypełnienie formularza konkursowego oraz złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona przez Uczestnika praca jest autorstwa Uczestnika Konkursu i przysługuje mu do niej całość praw autorskich, zgodnie ze złożonym przez uczestnika oświadczeniem, o którym mowa pkt. 3 ust. 6 lit. c) ppkt i) niniejszego Regulaminu.

 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Partnera nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu „Wszystkie kolory radości” (poniżej zwanych: „Zgłoszeniem”) organizowanego przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia na następujących polach eksploatacji:

 

a)  zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu udostępnionego Zgłoszenia, wprowadzanie Zgłoszenia do pamięci komputera,

 

b) wprowadzanie Zgłoszenia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

 

c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, wykorzystanie we wszelkich formach reklamy.

 

3. Równocześnie z udzieleniem przez Uczestnika licencji, o której mowa powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć do Konkursu „Wszystkie kolory radości ", zgodnie ze złożonym przez Uczestnika oświadczeniem określonym w pkt. 3 ust. 6 lit. c) ppkt v) niniejszego Regulaminu.

 

4. Laureat Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora bezpłatnej reprodukcji nagrodzonej pracy, a także do jej eksponowania w różnych publikacjach związanych z działalnością Organizatora i Partnera.

 

5. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż wszelkie materiały, treści, a w szczególności zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, dóbr osobistych jak również prawa do wizerunku jakichkolwiek osób. Przekazanie przez Uczestnika materiałów, treści oraz zdjęć, o których mowa powyżej oznacza również, że Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, zgodnie z oświadczeniem określonym w pkt. 3) ust. 6 lit. c) ppkt ii) niniejszego Regulaminu oraz, że Uczestnik posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na opublikowanie tych fotografii z ich udziałem oraz, że posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym wyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych w zdaniach poprzedzających, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz Partnera z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, jak również zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora lub Partnera z tego tytułu, w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, przekazać Organizatorowi lub Partnerowi wszelkie informacje, dokumenty oraz udzielić niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zasadności zgłoszonych roszczeń, w sposób zapewniający ochronę ich interesów.

 

6. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika dodatkowego potwierdzenia prawdziwości złożonego przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, a w szczególności jest uprawniony żądać od Uczestnika pisemnego potwierdzenia zgody osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Strzelecka 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000175864.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wyrażonych wyżej.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją niniejszego konkurs konkursu. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Partnerzy
  • Fotousługi Rossmann
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description