Warunki uczestnictwa

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą w Oldenburgu, Niemcy, w dalszej części zwana CEWE, organizuje konkurs zdjęć „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful”. Idea konkursu polega na tym, by przedstawić piękno świata jako centrum zainteresowań fotograficznych. Za ostateczny wybór zwycięskich motywów odpowiada jury. CEWE rozdaje 1000 wartościowych nagród. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej „Gewinner” („Zwycięzcy”). Wszystkie nagrodzone osoby zostaną powiadomione pisemnie – drogą mailową i/lub pocztą; por. uwaga w punkcie 12.
 2. Konkurs główny poszerzają klasyfikacje specjalne o krótszym czasie trwania. Te krótkoterminowe konkursy będą organizowane w różnych krajach (regionalnie), w niektórych przypadkach przy udziale kooperujących z nami partnerów. Warunki uczestnictwa w konkursie głównym obowiązują również zasadniczo dla wszystkich klasyfikacji specjalnych. Postanowienia odbiegające od tych warunków podane są na odpowiednich stronach platformy konkursowej.
 3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Możliwość uczestnictwa nie ogranicza się do klientów organizatora i nie zależy od nabycia jakiegoś towaru bądź usługi. Jeśli dany uczestnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, konieczna jest zgodna jego prawnego opiekuna. Osoby zajmujące się tworzeniem koncepcji oraz przeprowadzaniem konkursu, jak również pracownicy CEWE i członkowie ich rodzin, nie mogą uczestniczyć w konkursie. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo we własnym zakresie wyłączyć osoby z konkursu, jeśli zachodzą uzasadnione powody, jak np.
  1. naruszenie zasad uczestnictwa,
  2. nieuczciwe działanie,
  3. manipulacje mające na celu zwiększenie szansy na wygraną, bądź osiągnięcie porównywalnych korzyści, jak również
  4. fałszywe bądź wprowadzające w błąd informacje podane w związku z rejestracją bądź wgrywaniem zdjęć konkursowych.
 4. Dozwolone jest wgranie maksymalnie 100 cyfrowych zdjęć zrobionych samemu, co do których uczestnik ma nieograniczone prawa autorskie i prawa użytkowania i których motywy nie naruszają ustawodawstwa kraju pochodzenia, Unii Europejskiej bądź prawa do wizerunku przedstawionych na nich osób. Zdjęcia konkursowe można wgrywać w dziesięciu kategoriach: „krajobrazy”, „ludzie”, „natura”, „sport”, „architektura i infrastruktura”, „jedzenie”, „podróże i kultura”, „zwierzęta”, „hobby i wolny czas” oraz „humor”. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć to 2 czerwiec 2019. Prace wgrywane są wyłącznie online za pomocą stron internetowych organizatora. Zdjęcia nadesłane pocztą bądź dostarczone w inny sposób nie będą uwzględniane.
 5. Każdy uczestnik może zarządzać swoimi wgranymi zdjęciami, jak również danymi i opisami dotyczącymi tych zdjęć, z poziomu osobistego konta użytkownika. Zdjęcia muszą mieć wielkość co najmniej 1.920 x 1.080 pikseli oraz maksymalny rozmiar 22 megabajtów (MB). Jedynym dopuszczalnym formatem jest JPEG. Ponadto należy dla każdego wgranego zdjęcia przedstawić zdjęcie w rozmiarze oryginalnym, którego organizator może zażądać od użytkownika w celu opublikowania na wystawie bądź w prasie, w ramach czynności marketingowych przedstawionych poniżej.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo usuwania zdjęć, które w znaczący sposób odbiegają od wyznaczonych ram tematycznych. Użytkownik nie zostanie powiadomiony o ewentualnym usunięciu zdjęcia. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo zmieniania bądź uzupełniania dostarczanych przez niego treści; w każdej chwili i bez uprzedniej informacji dla użytkownika, nawet jeśli te zmiany bądź uzupełnienia będą miały wpływ na warunki uczestnictwa w konkursie.
 7. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik udziela CEWE oraz przedsiębiorstwom powiązanym z CEWE nieodwołalnego, zwykłego, bezterminowego prawa użytkowania wgranego zdjęcia/wgranych zdjęć w działalności PR. Obejmuje to możliwość publikacji, kopiowania oraz rozpowszechniania w celu autoreklamy oraz autoprezentacji CEWE. Będzie to miało miejsce wyłącznie w związku z konkursem, wraz z całą komunikacją z udziałem uczestnika. Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wgranych zdjęć w następujących celach:
  1. prezentacja na wystawach,
  2. licytacje wystawionych przedmiotów w celach charytatywnych,
  3. publikacja w Internecie oraz mediach społecznościowych (wraz dopasowaniem do formatu poszczególnych serwisów, jeśli zajdzie taka potrzeba, jak np. Instagram bądź Snapchat),
  4. włączenie do innych publikacji, w tym również publikacje osób trzecich w sprawozdaniach prasowych, jak również
  5. prezentacja usług CEWE.
  Dla wykorzystywania komercyjnego wykraczającego poza te ramy wymagana jest osobna zgodna uczestnika.
 8. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik potwierdza, że jest autorem wgranych zdjęć i w związku z tym dysponuje nieograniczonym prawem użytkowania tychże zdjęć. Ponadto uczestnik potwierdza, że wgrane przez niego zdjęcia są wolne od praw osób trzecich, zwłaszcza w tym sensie, że wszystkie przedstawione na nich rozpoznawalne osoby zgadzają się z wymienionym wyżej wykorzystaniem tych zdjęć i nie ma miejsca naruszenie praw autorskich. Już teraz uczestnik zwalnia CEWE z ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 9. W kontekście publikacji zgłoszonych zdjęć organizator zawsze podaje pełne imię i nazwisko uczestnika jako autora.
 10. Uczestnik zapewnia, że treści wgranych plików zdjęciowych nie naruszają obowiązujących (ogólnoniemieckich) norm w zakresie zakazów, zwłaszcza przepisów odnośnie rozpowszechniania pornografii dziecięcej (§ 184 i następne niemieckiego kodeksu karnego). Zdjęcia przedstawiające naruszanie prawa, gloryfikację przemocy, pornografię, rasizm bądź inne nieobyczajne treści lub mające na celu zmanipulowanie konkursu będą usuwane przez organizatora. Użytkownik nie zostanie powiadomiony o ewentualnym usunięciu zdjęcia.
 11. Publikacja zdjęć w ramach określonych warunków następuje nieodpłatnie. Nagrody rzeczowe i/lub kupony przedstawione przez organizatora na stronie „nagrody” nie są wypłacane w gotówce i są niewymienialne na inne nagrody. Nie jest również możliwe przeniesienie nagród na osoby trzecie.
 12. Adnotacja do punktu 1: jeśli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 14 dni od powiadomienia o wygranej, nagroda przepada, a organizator konkursu może wyłonić innego zwycięzcę w zamian. Dotyczy to również zwycięzców konkursów miesięcznych.
 13. Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z konkursu poprzez skasowanie poszczególnych zdjęć za pomocą konta użytkownika. Nie dotyczy to zdjęć, które zostały wybrane przez jury i umieszczone na stronie „zwycięzcy”.
 14. Poprzez wgranie zdjęć użytkownik zgadza się z niniejszymi warunkami uczestnictwa. Konkurs oraz warunki uczestnictwa podlegają wyłącznie prawu Federalnej Republiki Niemiec. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.
 15. Klauzula salwatoryjna: jeśli jakieś postanowienie tych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości bądź częściowo, to nie uchybia to ważności pozostałych postanowień. Zamiast postanowienia nieważnego obowiązywać będzie dopuszczalne prawnie postanowienie, które pod kątem celu i sensu gospodarczego jest najbliższe nieważnemu postanowieniu. Dotyczy to również sytuacji, w której niniejsze warunki uczestnictwa zawierałyby luki.
 16. Objaśnienie odnośnie korzystania z CEWE Photo Contest App dla systemu iOS: informuje się niniejszym, że Apple Inc. nie bierze udziału w sponsorowaniu tego konkursu. Ceny obowiązujące odnośnie konkursu nie dotyczą żadnych produktów Apple Inc. Ponadto Apple Inc. nie odpowiada w żaden sposób za tę aplikację ani za jej użytkowanie.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description