Zarejestruj się

Warunki uczestnictwa 2021

1.            Firma CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedziebą w Oldenburg, Niemcy, zwana dalej CEWE, organizuje konkurs fotograficzny „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful”. Tematem konkursu jest pokazanie piękna świata jako głównego obiektu zainteresowania fotografa. Ostatecznego wyboru zwycięzców spośród nadesłanych fotografii dokona jury. CEWE przyzna autorom najlepszych zdjęć 1000 cennych nagród. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedstawiającej zwycięzców. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pisemnie pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną.

 

2.            W ramach konkursu głównego odbywają się trwające krócej, tematyczne konkursy specjalne. Są one organizowane w różnych krajach (regionalnie) oraz, w razie potrzeby, przy udziale partnerów współpracujących. Warunki uczestnictwa w konkursie głównym są nadrzędne w stosunku do wszystkich konkursów specjalnych. Przepisy określające odstępstwa są dostępne na odpowiednich stronach platformy konkursowej.
 

3.            W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Udział nie jest ograniczony do klientów organizatora i nie jest uzależniony od zakupu towaru lub usługi. W przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych uczestnika wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy CEWE, ich rodziny oraz inne osoby zaangażowane w prace koncepcyjne i realizacyjne związane z konkursem. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w konkursie według własnego uznania, jeżeli istnieją uzasadnione powody, takie jak:

  1. naruszenie warunków uczestnictwa
  2. nieuczciwe działanie

3.3  manipulacje mające na celu zwiększenie szans na wygraną lub porównywalne korzyści, a także

3.4  w przypadku udzielenia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z rejestracją lub przesłaniem zdjęć.

4.            Każdy uczestnik może przesłać do 100 zdjęć, które wykonał osobiście, do których posiada nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania i których treść nie narusza przepisów prawa kraju autora, przepisów prawa Unii Europejskiej bądź dóbr osobistych przedstawionych na nich osób. Fotografie można zgłaszać do 31 maja 2021 r. w dziesięciu kategoriach: „Krajobrazy”, „Ludzie”, „Natura”, „Sport”, „Architektura i technika”, „Gotowanie i jedzenie”, „Podróże i kultura”, „Zwierzęta”, „Hobby i czas wolny” oraz „Aerofotografia”. Udział można wziąć wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych konkursu. Zdjęcia nadsyłane pocztą lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

 

5.            Każdy uczestnik może zarządzać zgłoszonymi przez siebie zdjęciami, jak również ich danymi oraz opisami za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Przysyłane zdjęcia muszą mieć wymiary min. 1080 x 1080 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 22 megabajtów (MB). Akceptowane są wyłącznie zdjęcia w formacie JPEG. Ponadto uczestnik musi posiadać wersję każdego zgłoszonego zdjęcia w oryginalnym rozmiarze – organizator konkursu może ewentualnie poprosić go o jej przysłanie do celów publikacji na wystawach lub w mediach drukowanych w ramach wymienionych niżej działań promocyjnych.
 

6.            Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć rażąco odbiegających od założeń tematycznych konkursu. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć. Ponadto organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego zawiadomienia zmian w opublikowanych przez niego treściach oraz do ich uzupełniania, nawet jeżeli ma to wpływ na warunki udziału w konkursie.

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela firmie CEWE oraz powiązanym z nią firmom nieodwołalnego, bezterminowego i nieograniczonego terytorialnie zwykłego prawa do użytkowania przesłanych zdjęć w ramach działań PR. Czynności te będą miały miejsce wyłącznie w związku z konkursem, w którym uczestnik bierze udział oraz związanej z nim komunikacji. Obejmuje to możliwość publikowania, powielania, odwzorowywania i rozpowszechniania zdjęć do celów autopromocji CEWE w związku z konkursem.

Zezwolenie to obejmuje wykorzystanie nadesłanych zdjęć we wszystkich kanałach medialnych drukowanych i cyfrowych oraz na wystawach,

  1. prezentację na wystawach,
  2. wystawienie na aukcjach charytatywnych,

7.3  publikację w Internecie i sieciach społecznościowych (w tym ewentualne dostosowanie do formatu konkretnych kanałów, takich jak Facebook, Instagram lub Snapchat),

7.4  włączenie do innych publikacji, w tym opublikowanie przez osoby trzecie w relacjach prasowych,

7.5  prezentację konkursów CEWE.

W celu komercyjnego użycia zdjęć wykraczającego poza powyższe zastosowania wymagana jest osobna zgoda uczestnika.

  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych zdjęć prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do użytkowania. Uczestnik oświadcza ponadto, że przesłane zdjęcia są wolne od praw osób trzecich; w szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na ww. użytkowanie oraz że takie użytkowanie nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik uwalnia tym samym CEWE od wszelkich roszczeń osób trzecich.

 

9.            Dokonując publikacji przesłanych prac, organizator zawsze podaje pełne nazwisko uczestnika jako autora danego zdjęcia.
 

10.         Uczestnik oświadcza, że treść przesłanych plików zdjęciowych nie narusza obowiązujących norm zakazujących, a w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Organizator będzie usuwać wszelkie prace o tematyce naruszającej prawo, pochwalającej przemoc, pornograficznej, rasistowskiej lub w inny sposób obraźliwej bądź też takie, które mają na celu manipulowanie konkurencją. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć.
 

11.         Publikacja zdjęć w ramach warunków publikacji jest bezpłatna. Nagrody rzeczowe i/lub bony wartościowe wyznaczone przez organizatora na stronie „Nagrody” nie będą wypłacane w gotówce i nie podlegają wymianie. Nie ma również możliwości przekazywania nagród osobom trzecim. Uczestnik powstrzymuje się od wyposażenia zdjęć w takie elementy graficzne, jak ramki, znaki wodne czy winiety. CEWE zastrzega sobie prawo do wyłączenia zdjęć manipulowanych w ten sposób z uczestnictwa w konkursie CEWE Photo Award oraz do ich usunięcia. Uczestnik nie będzie o tym oddzielnie informowany.
 

12.         Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoje zdjęcia z konkursu, usuwając je za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Wyjątek stanowią zdjęcia, które po ocenie przez jury zostaną zamieszczone na stronie „Zwycięzcy”.
 

13.         Przesyłając zdjęcia, uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki udziału w konkursie.

 

14.         Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Obowiązuje prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Spory rozpoznaje sąd właściwy dla miasta Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Klauzula salwatoryjna: Jeżeli któreś z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa. W miejsce przepisu nieważnego stosuje się przepis prawnie dopuszczalny, który jest najbliższy znaczeniu i celowi wyrażonemu w przepisie nieważnym. To samo dotyczy sytuacji, gdy w warunkach uczestnictwa występuje luka regulacyjna.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description