Page terms_and_conditions heading

Tematem konkursu jest pokazanie piękna świata jako głównego obiektu zainteresowania fotografa. Ostatecznego wyboru zwycięzców spośród nadesłanych fotografii dokona jury. CEWE przyzna autorom najlepszych zdjęć 1000 cennych nagród. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane za stronie internetowej przedstawiającej zwycięzców. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pisemnie pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Każdy uczestnik może przesłać do 25 zdjęć cyfrowych, które wykonał osobiście, do których posiada nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania i których treść nie narusza przepisów prawa kraju autora, przepisów prawa Unii Europejskiej bądź dóbr osobistych przedstawionych na nich osób. Fotografie można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r. w sześciu kategoriach: „Sport”, „Ludzie”, „Krajobrazy”, „Architektura”, „Transport i infrastruktura” oraz „Przyroda”. Udział można wziąć wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych konkursu. Zdjęcia nadsyłane pocztą lub w inny sposób nie będą uwzględniane. Z wyjątkiem miejsc od 1. do 6. kategorie będą służyć jury jedynie do tematycznego uporządkowania i sprawdzenia nadesłanych zdjęć. W przypadku miejsc od 7. do 1000. przynależność nagrodzonych zdjęć do kategorii jest bez znaczenia. Każdy uczestnik może zarządzać zgłoszonymi przez siebie zdjęciami, jak również ich danymi oraz opisami za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Przysyłane zdjęcia muszą mieć wymiary min. 1920 x 1080 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 22 MB. Akceptowane są wyłącznie zdjęcia w formacie JPEG. Ponadto uczestnik musi posiadać wersję każdego zgłoszonego zdjęcia w oryginalnym rozmiarze – organizator konkursu może ewentualnie poprosić go o jej przysłanie do celów publikacji na wystawach lub w mediach drukowanych w ramach wymienionych niżej działań promocyjnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć rażąco odbiegających od założeń tematycznych konkursu. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć. Ponadto organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego zawiadomienia zmian w opublikowanych przez niego treściach oraz do ich uzupełniania, nawet jeżeli ma to wpływ na warunki udziału w konkursie. Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela CEWE oraz powiązanym z nim firmom nieodwołalnego, bezterminowego zwykłego prawa do użytkowania przesłanych zdjęć w ramach działań PR. Obejmuje to możliwość publikowania, powielania, odwzorowywania i rozpowszechniania zdjęć do celów autopromocji CEWE. Czynności te będą miały miejsce wyłącznie w związku z konkursem, w którym uczestnik bierze udział, oraz z wynikającą z niego komunikacją. Pozwolenie to obejmuje możliwość wykorzystywania przesłanych zdjęć w celu: prezentacji na wystawach, publikowania w Internecie i w sieciach społecznościowych, umieszczania w innych publikacjach, w tym w informacjach prasowych osób trzecich, przedstawienia usług CEWE. W celu komercyjnego użycia zdjęć wykraczającego poza powyższe zastosowania wymagana jest osobna zgoda uczestnika. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych zdjęć prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do użytkowania. Uczestnik oświadcza ponadto, że przesłane zdjęcia są wolne od praw osób trzecich; w szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na ww. użytkowanie oraz że takie użytkowanie nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik uwalnia tym samym CEWE od wszelkich roszczeń osób trzecich. Pracownicy CEWE oraz inne osoby zaangażowane w prace koncepcyjne i realizacyjne w związku z konkursem fotograficznym są wyłączone z udziału w nim. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na umieszczenie swojego nazwiska jako autora zdjęć. Uczestnik oświadcza, że treść przesłanych plików zdjęciowych nie narusza obowiązujących norm zakazujących, w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Za publikację zdjęć w ramach warunków publikacji nie będą wypłacane honoraria ani wynagrodzenia. Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoje zdjęcia z konkursu, usuwając je za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Wyjątek stanowią zdjęcia, które po ocenie przez jury zostaną zamieszczone na stronie „Zwycięzcy”. Przesyłając zdjęcia, uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki udziału w konkursie. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności odnośnie do aplikacji CEWE Photo Contest App na system operacyjny iOS: Należy zaznaczyć, że firma Apple Inc. nie należy do organizatorów ani sponsorów konkursu. Wśród nagród w konkursie nie znajdują się produkty firmy Apple Inc. Ponadto firma Apple Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ww. aplikację i jej wykorzystywanie.

Autorzy zdjęć w materiale promocyjnym oraz zdjęcia tytułowego na stronie startowej, od lewej do prawej i od góry do dołu: © Gábor Máté Pusztai, zwycięzca w kategorii „Sport” (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, zwyciężczyni w kategorii „Ludzie” (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, zwycięzca w kategorii „Krajobrazy” (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, zwycięzca w kategorii „Architektura” (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, zwycięzca w kategorii „Transport i infrastruktura” (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, zwycięzca w kategorii „Przyroda” (Our world is beautiful 2014/15).

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description