Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Firma CEWE Stiftung & Co. KGaA, zwana dalej CEWE, organizuje konkurs fotograficzny „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful”. Tematem konkursu jest pokazanie piękna świata jako głównego obiektu zainteresowania fotografa. Ostatecznego wyboru zwycięzców spośród nadesłanych fotografii dokona jury. CEWE przyzna autorom najlepszych zdjęć 1000 cennych nagród. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane za stronie internetowej przedstawiającej zwycięzców. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pisemnie pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną; patrz uwaga w punkcie 12.
 2. W ramach konkursu głównego odbywają się trwające krócej, tematyczne konkursy specjalne. Są one organizowane w różnych krajach (regionalnie) oraz, w razie potrzeby, przy udziale partnerów współpracujących. Warunki uczestnictwa w konkursie głównym są nadrzędne w stosunku do wszystkich konkursów specjalnych. Przepisy określające odstępstwa są dostępne na odpowiednich stronach platformy konkursowej.
 3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne; co do zasady konieczne jest ukończenie 18. roku życia.
 4. Każdy uczestnik może przesłać do 100 zdjęć cyfrowych, które wykonał osobiście, do których posiada nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania i których treść nie narusza przepisów prawa kraju autora, przepisów prawa Unii Europejskiej bądź dóbr osobistych przedstawionych na nich osób. Fotografie można zgłaszać do 31 maja 2019 r. w dziesięciu kategoriach: „Krajobrazy”, „Ludzie”, „Natura”, „Zwierzęta”, „Sport”, „Architektura i infrastruktura”, „Jedzenie”, „Podróże i kultura”, „Hobby i czas wolny” oraz „Humor”. Udział można wziąć wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych konkursu. Zdjęcia nadsyłane pocztą lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
 5. Każdy uczestnik może zarządzać zgłoszonymi przez siebie zdjęciami, jak również ich danymi oraz opisami za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Przysyłane zdjęcia muszą mieć wymiary min. 1920 x 1080 pikseli, a wielkość pliku nie może przekraczać 22 MB. Akceptowane są wyłącznie zdjęcia w formacie JPEG. Ponadto uczestnik musi posiadać wersję każdego zgłoszonego zdjęcia w oryginalnym rozmiarze – organizator konkursu może ewentualnie poprosić go o jej przysłanie do celów publikacji na wystawach lub w mediach drukowanych w ramach wymienionych niżej działań promocyjnych.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć rażąco odbiegających od założeń tematycznych konkursu. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć. Ponadto organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego zawiadomienia zmian w opublikowanych przez niego treściach oraz do ich uzupełniania, nawet jeżeli ma to wpływ na warunki udziału w konkursie.
 7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik udziela CEWE oraz powiązanym z nim firmom nieodwołalnego, bezterminowego zwykłego prawa do użytkowania przesłanych zdjęć w ramach działań PR. Obejmuje to możliwość publikowania, powielania, odwzorowywania i rozpowszechniania zdjęć do celów autopromocji CEWE. Czynności te będą miały miejsce wyłącznie w związku z konkursem, w którym uczestnik bierze udział, oraz z wynikającą z niego komunikacją. Pozwolenie to obejmuje prawo do wykorzystania przesłanego zdjęcia w celu:
  1. prezentacji na wystawach,
  2. wystawienia na aukcjach charytatywnych,
  3. publikacji w internecie i sieciach społecznościowych,
  4. włączenia do innych publikacji, w tym opublikowania przez osoby trzecie w relacjach prasowych,
  5. prezentacji usług CEWE.
  6. W celu komercyjnego użycia zdjęć wykraczającego poza powyższe zastosowania wymagana jest osobna zgoda uczestnika.

 8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że posiada względem zgłoszonych zdjęć prawa autorskie oraz nieograniczone prawa do użytkowania. Uczestnik oświadcza ponadto, że przesłane zdjęcia są wolne od praw osób trzecich; w szczególności, że wszelkie rozpoznawalne na zdjęciach osoby zgadzają się na ww. użytkowanie oraz że takie użytkowanie nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik uwalnia tym samym CEWE od wszelkich roszczeń osób trzecich. Pracownicy CEWE, ich rodziny oraz inne osoby zaangażowane w prace koncepcyjne i realizacyjne w związku z konkursem fotograficznym są wyłączone z udziału w nim.
 9. Dokonując publikacji przesłanych prac, organizator zawsze podaje pełne nazwisko uczestnika jako autora danego zdjęcia.
 10. Uczestnik oświadcza, że treść przesłanych plików zdjęciowych nie narusza obowiązujących norm zakazujących, a w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Organizator będzie usuwać wszelkie prace o tematyce naruszającej prawo, pochwalającej przemoc, pornograficznej, rasistowskiej lub w inny sposób obraźliwej bądź też takie, które mają na celu manipulowanie konkurencją. Organizator nie będzie wysyłał zawiadomień o usunięciu zdjęć.
 11. Za publikację zdjęć w ramach warunków publikacji nie będą wypłacane honoraria ani wynagrodzenia. Nagrody rzeczowe i/lub bony wartościowe wyznaczone przez organizatora na stronie „Nagrody” nie będą wypłacane w gotówce i nie podlegają wymianie. Nie ma również możliwości przekazywania nagród osobom trzecim.
 12. Uwaga do punktu 1: Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wygranej, wówczas traci on prawo do nagrody, a organizator może w zastępstwie wyznaczyć innego zwycięzcę. Dotyczy to również zwycięzców miesiąca.
 13. Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoje zdjęcia z konkursu, usuwając je za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Wyjątek stanowią zdjęcia, które po ocenie przez jury zostaną zamieszczone na stronie „Zwycięzcy”.
 14. Przesyłając zdjęcia, uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 15. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności odnośnie do aplikacji CEWE Photo Contest App na system operacyjny iOS: Należy zaznaczyć, że firma Apple Inc. nie należy do organizatorów ani sponsorów konkursu. Wśród nagród w konkursie nie znajdują się produkty firmy Apple Inc. Ponadto firma Apple Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ww. aplikację i jej wykorzystywanie.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description